Burmistrz Oławy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. obsługi technicznej budynków (w zakresie instalacyjnym)

I.Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Oławie, Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pl. Zamkowy 15.

II.Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym.
2. Znajomość obsługi komputera MS Office, programu kosztorysów (w tym umiejętność
tworzenia i weryfikowania kosztorysów) oraz Internetu.
3. Znajomość procesu inwestycyjnego.
4. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane, o ochronie praw
lokatorów, kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych, Polskie Normy Budowlane.
5. Minimum 3-letni staż pracy.
6. Obywatelstwo polskie.
7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
9. Nieposzlakowana opinia.

III.Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność,
odporność na stres.
2. Chęć podnoszenia kwalifikacji i pogłębiania wiedzy.
3. Prawo jazdy kategorii „B” oraz samochód do dyspozycji.
4. Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub uprawnienia elektryczne.
5. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

IV.Do zakresu wykonywanych na stanowisku zadań należą m.in.:
1. Przygotowywanie umów i zleceń dotyczących robót instalacyjnych, zduńskich
i kominiarskich w budynkach i lokalach (określenie niezbędnego zakresu rzeczowego
i kosztowego). Prowadzenie rejestru umów i zleceń.
2. Nadzorowanie zleconych robót w lokalach i budynkach komunalnych.
3. Przygotowywanie umów: na remont lokalu do wykonania przez najemcę, we własnym
zakresie i na prace podnoszące standard lokalu.
4. Przyjmowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym faktur
przedłożonych przez wykonawców robót instalacyjnych, zduńskich i kominiarskich.
5. Przygotowywanie specyfikacji w zakresie wymagań i obowiązków przyszłych
wykonawców do procedury przetargowej na roboty instalacyjne, zduńskie i kominiarskie
w zakresie utrzymania zasobów komunalnych.
6. Podejmowanie niezbędnych procedur i prac remontowych w przypadkach katastrofy
budowlanej.
7. Gromadzenie i przechowywanie niezbędnych dokumentów budowlanych związanych
z zarządzanym zasobem
2
8. Udział i reprezentowanie gminy w sprawach związanych ze stanem technicznym
wyposażenia budynków i lokali komunalnych, m.in. przed Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
9. Weryfikowanie i opiniowanie zakresu planowanych robót przez najemców na prace
podnoszące standard lokalu.
10. Współpraca z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych
w zakresie wyłonienia wykonawców na roboty budowlane, energetyczne, hydrauliczne,
kominiarskie i porządkowe w zakresie utrzymania zasobów komunalnych.
11. Zasiedlanie najemców w lokalach komunalnych.
12. Protokólarne odbieranie lokali komunalnych, w tym uczestnictwo w eksmisjach.
13. Nadzorowanie obowiązkowych przeglądów i kontroli zasobów komunalnych oraz
urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie lokalu gminnego.
14. Przeprowadzanie wizji w lokalach komunalnych, w związku z wnioskami najemców o ich
nabycie, kompletowanie niezbędnych dokumentów, oświadczeń o samodzielności lokalu
i sporządzanie protokołów z pomiarów lokali.
15. Przyjmowanie skarg i wniosków najemców w zakresie stanu technicznego lokalu.
16. Udział w odbiorach robót budowlanych wykonywanych w zasobach komunalnych.
17. Organizowanie niezbędnych wizji z własnej inicjatywy oraz w przypadku uzasadnionych
wniosków lub interwencji najemców. Sporządzanie z nich niezbędnych dokumentów.
18. Odczytywanie liczników wody.
19. Pełnienie cyklicznych, całodobowych dyżurów pod telefonem.

V. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy*
2. Kopie dokumentów potwierdzających:
– wykształcenie i staż pracy, doświadczenie zawodowe;
– posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
3. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o tym, że:
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych
– nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, do Urzędu Miejskiego
lub przesłać za pośrednictwem poczty, w terminie do 18 lutego 2021 r. adres: Urząd
Miejski w Oławie, pl. Zamkowy 15, z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Inspektor ds. obsługi technicznej
budynków”

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Umowa o pracę w wymiarze czasu pracy – 1 etat.
Miejsce pracy: Urząd Miejski, plac Zamkowy 15, 55-200 Oława
Budynek nie jest przystosowany dla poruszania się osób z niepełnosprawnością.
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane jest z pracą:
– przy komputerze (powyżej połowy wymiaru czasu pracy);
– w wymuszonej pozycji ciała;
– przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim (praca w terenie, w zależności
od potrzeb, w zmiennych warunkach pogodowych);
– obsługą klienta (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2021 r.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy).
2. W przypadku osób, po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym,
w czasie trwania tej umowy organizuje się służbę przygotowawczą, kończącą się
egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia
pracownika.
3. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony, bez przeprowadzania
kolejnego naboru, jeżeli pracownik sprosta oczekiwaniom pracodawcy.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika art. 22¹ kodeksu pracy.
5. W styczniu 2021 r., wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Oławie osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.
6. Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może
wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które
wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione
podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski
w Oławie plac Zamkowy 15, 55-200 Oława, jako pracodawca, w imieniu, którego czynności z zakresu
prawa pracy dokonuje Burmistrz Miasta Oława.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem pocztowym Administratora
lub adresem mailowym: iodo@um.olawa.pl.
3. Cel i podstawy przetwarzania danych
Dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu realizacji
procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, wskazane w ogłoszeniu o naborze oraz zawarcia
umowy o pracę. Natomiast inne dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie zgody, która
może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Kandydatowi przysługuje prawo:
a) dostępu do danych osobowych;
b) ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) wniesienia skargi (w przypadku popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych)
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą zostać udostępnione innym odbiorcom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą one być ujawnione podmiotom, z którymi Urząd Miejski w Oławie
zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.
6. Dane nie zostaną udostępnione do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. W przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata w wyniku przeprowadzonego
naboru, jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.um.olawa.pl, w zakładce Praca.
8. Dane będą przechowywane przez okres określony w Zarządzenie Nr 5/120/2013 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 9/0152/09 Burmistrza Miasta Oława z dnia 25 czerwca 2009 r. dotyczącej procedury
naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Oławie (dostępnym
w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.olawa.pl/a,20339,zarzadzenie-nr-51202013-wsprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-9015209-burmistrza-miasta-olawa-z-dnia-25-cz.html).
9. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 ¹ Kp jest niezbędne w celu uczestnictwa
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci
spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną
powiadomieni drogą e-mail i telefonicznie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie
nie będą rozpatrywane.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.bip.um.olawa.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Oławie
(pl. Zamkowy 15).
* wzór oświadczenia kandydata oraz kwestionariusza osobowego znajduje się na stronie
www.bip.um.olawa.pl w zakładce Urząd Miejski/Praca.

Burmistrz Oławy
/-/Tomasz Frischmann

CV kandydata powinno zawierać podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Dowiedz się więcej o pracodawcy