Firma LAB-MAR o ugruntowanej pozycji na rynku, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Spawacz / Ślusarz
Miejsce pracy: Kończyce

 

Wymagania:

 • Niezbędne dobre umiejętności spawania metodą MAG 135
 • Mile widziane umiejętności posługiwania się metodą TIG 141
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Doświadczenie w pracach spawalniczych
 • Zdolności manualne, umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Aktualne uprawnienia spawalnicze
 • Samodzielność
 • Posługiwanie się przyrządami pomiarowymi

Obowiązki:

 • Obsługa szlifierek ręcznych
 • Obsługa wiertarek stołowych
 • Składanie elementów produkcyjnych

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

CV i List Motywacyjny prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ TERAZ lub składać osobiście w siedzibie firmy.

INFORMACJA
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z zawarciem i realizacją umowy, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, (w zależności od tego, jakie dane osobowe podano w związku z zawarciem i realizacją umowy – dalej dane osobowe), jest Lab-Mar Marcin Łabentowicz z siedzibą 55-216 Domaniów Kończyce 45 (dalej jako ADO).

2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu.

3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: Marcin.labentowicz@labmar.pl za pomocą telefonu: 600245300, drogą pocztową: Lab-Mar Kończyce 45 55-216 Domaniów.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. W przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem może być niemożliwe lub utrudnione.

6. W przypadku danych, które zostały przekazano do ADO w celu realizacji umowy lub w związku z relacjami biznesowymi łączącymi strony umowy przesłanką do przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.

7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

8. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

11. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do proflowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Dowiedz się więcej o pracodawcy

LAB-MAR

LAB-MAR to spawanie, cięcie i gięcie CNC, laser, frezowanie CNC, toczenie CNC i wiele więcej. Nasza firma została założona w 1998 roku. Tworzymy m.in. podzespoły i ramy nośne do maszyn rolniczych, części do maszyn górniczych, części do pociągów oraz tramwajów, przyrządy specjalistyczne,  linie produkcyjne. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym oraz solidnym zapleczem konstrukcyjno – inżynierskim.