Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze –
Specjalista ds. dróg

 

I. Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława.

II. Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Wykształcenie wyższe techniczne w specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej.
4. Prawo jazdy kat. B.
5. Umiejętność obsługi programów komputerowych:
a) MS OFFICE

III. Wymagania dodatkowe:
1. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku.
2. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych.
3. Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność podejmowania decyzji.
4. Dobra organizacja pracy własnej.
5. Obowiązkowość, rzetelność, odporność psychiczna na trudne sytuacje zawodowe.
6. Mile widziana znajomość topografii miasta Oława.
7. Znajomość programu AUTOCAD.

IV. Zakres zadań realizowanych na stanowisku:
1. Opracowywanie planów remontów dróg oraz przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontów dróg.
2. Prowadzenie spraw nadzoru i odbioru remontów dróg.
3. Organizacja, nadzór i kontrola oczyszczania ulic, chodników, parkingów i ciągów pieszych w tym nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników miejskich.
4. Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego:
-nadzór nad bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego
-wprowadzanie nowego oznakowania dróg
5. Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach drogowych.
6. Kontrola stanu technicznego dróg, zlecanie remontów firmom zewnętrznym.
7. Wykonywanie drobnych remontów dróg siłami ZDMiZ w Oławie.
8. Kontrola stanu technicznego miejskich placów zabaw, dokonywanie drobnych napraw siłami ZDMiZ.
9. Kontrola stanu technicznego miejskich wnętrzy podwórkowych, dokonywanie drobnych napraw siłami ZDMiZ.
10. Administrowanie elektroniczną ewidencją dróg i oznakowania w mieście Oława, wprowadzanie zmian i nowych projektów organizacji ruchu.
11. Pełnienie zastępstwa za Specjalistę ds. zieleni.
12. Objazdy dróg, prowadzenie dziennika objazdów, protokoły kontroli okresowej w myśl Prawa Budowlanego.
13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zarządu.

V. Wymagane dokumenty:
1.Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie*
2.Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata*, o tym, że:
a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
b) Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty dodatkowe:
1. CV i list motywacyjny.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy).

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława, z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko specjalista ds. dróg”.

Termin składania dokumentów: 16 grudnia 2022 roku. 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę w wymiarze czasu pracy – 1 etat.
Miejsce pracy Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, ul. 3 Maja 30, 55-200 Oława
Budynek nie jest przystosowany dla poruszania się osób z niepełnosprawnością.

Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim,
a także kontaktem bezpośrednim oraz telefonicznym. Bezpieczne warunki pracy
na stanowisku.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 stycznia 2023 r.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Pierwszą umowę o pracę zawiera się na okres próbny/czas określony (3 miesiące).
2. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony, bez przeprowadzania kolejnego naboru, jeżeli pracownik sprosta oczekiwaniom pracodawcy.
3. Obowiązek podania danych osobowych wynika art. 22¹ kodeksu pracy.
4. W październiku 2022 r., wskaźnik zatrudnienia w Zarządzie Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0,06
5. Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie.
7. Celem zebrania danych osobowych oraz ich przetwarzania jest realizacja procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz zawarcia umowy o pracę.

8. Kandydatowi przysługuje prawo:
a) dostępu do danych osobowych;
b) ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d)wniesienia skargi (w przypadku popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się telefonicznie: 71 313 94 45 wew. 28, lub pod adresem mailowym: l.soluch@zdmiz.olawa.pl.
10. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom oraz do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych (zatrudnienia) w zbiorze kandydatów do pracy.
12. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.
13. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
14. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
15. Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, z siedzibą w Oławie, ul. 3 Maja 30 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
16. Jeśli Kandydat wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie dodatkowej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, z siedzibą w Oławie, ul. 3 Maja 30 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

Uwaga:

1. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni drogą e-mail bądź telefonicznie.
3. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferty, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

* wzór oświadczenia kandydata oraz kwestionariusza osobowego znajduje się na stronie http://zdmiz.olawa.pl/praca-w-zdmiz-olawa/

Dyrektor ZDMiZ
Dariusz Poślad

Dowiedz się więcej o pracodawcy