Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadr, płac i administracji

I. Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, ul. 3 Maja 30, 55200 Oława.

II. Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wykształcenie wyższe kierunkowe (kadry, płace)

4. Znajomość przepisów z zakresu:

ustawy Kodeks Pracy,

ustawy o pracownikach samorządowych,

rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO).

III. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość sprawozdawczości na platformie cyfrowej GUS, obsługi systemów bankowości elektronicznej oraz programu PŁATNIK.

2. Umiejętność obsługi programów komputerowych obsługujących System Kadrowy i Płacowy. Mile widziana znajomość systemów Linii Program.

3. Umiejętność pracy w zespole, analizy i selekcji informacji, samodzielność podejmowania decyzji.

4. Dobra organizacja pracy własnej.

5. Obowiązkowość, rzetelność, odporność psychiczna na trudne sytuacje zawodowe, całościowe postrzeganie problemów.

IV. Zakres zadań realizowanych na stanowisku:
1. Prowadzenie kancelarii i obsługa sekretariatu oraz wszelkich spraw administracyjnych związanych z działalnością Zarządu.

2. Prowadzenie obsługi wynagrodzeń pracowników Zarządu.

3. Prowadzenie bezgotówkowych operacji bankowych.

4. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Zarządu.

5. Prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowników Zarządu.

6. Prowadzenie zakupu, ewidencji i rozliczenia odzieży roboczej i ochronnej pracowników.

7. Prowadzenie ewidencji majątku jednostki.

8. Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie objętym statystyką.

9. Prowadzenie rejestru umów.

10. Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz szatni pracowników przez właściwe wykorzystanie i kontrolę pracy podległej sprzątaczki.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny

2. CV

3. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie*

4. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata*, o tym, że:

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Kopie dokumentów potwierdzających:

wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe.

posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Dokumenty dodatkowe: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy).

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, do Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni lub przesłać za pośrednictwem poczty, w terminie do 20 kwietnia 2023 r. na adres: Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, ul. 3 Maja 30, 55200 Oława, z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko specjalista
ds. kadr, płac i administracji.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etat.

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, ul. 3 Maja 30, 55200 Oława Budynek nie jest przystosowany dla poruszania się osób z niepełnosprawnością.
Stanowisko pracy:
Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim a także kontaktem bezpośrednim oraz telefonicznym. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 maja 2023 r.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Pierwszą umowę o pracę zawiera się na czas określony (3 miesiące).

2. W przypadku osób, po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym, w czasie trwania tej umowy organizuje się służbę przygotowawczą, kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

3. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony, bez przeprowadzania kolejnego naboru, jeżeli pracownik sprosta oczekiwaniom pracodawcy.

4. Obowiązek podania danych osobowych wynika art. 22¹ kodeksu pracy.

5. W lutym 2023 r., wskaźnik zatrudnienia w Zarządzie Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 10,52%

6. Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
7. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie.
8. Celem zebrania danych osobowych oraz ich przetwarzania jest realizacja procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz zawarcia umowy o pracę.

9. Kandydatowi przysługuje prawo:

dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

wniesienia skargi (w przypadku popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00193 Warszawa.

10. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się telefonicznie: 71 313 94 45 wewn. 28, lub pod adresem mailowym:
l.soluch@zdmiz.olawa.pl.
11. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom oraz do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych (zatrudnienia) w zbiorze kandydatów do pracy.

13. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych.

14. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

15. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

16. Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, z siedzibą w Oławie, ul. 3 Maja 30 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
17. Jeśli Kandydat wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie dodatkowej zgody o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni, z siedzibą w Oławie, ul. 3 Maja 30 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni drogą email bądź telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do jednostki niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.zdmiz.olawa.ig.pl).

* wzór oświadczenia kandydata oraz kwestionariusza osobowego znajduje się na stronie www.bip.zdmiz.olawa.ig.pl w zakładce Praca.

Dyrektor ZDMiZ
Dariusz Poślad

Dowiedz się więcej o pracodawcy